fbpx


„Wpływ formy płatności na zobowiązania podatkowe” to temat kolejnego odczytu dla członków Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Blisko 340 osób wysłuchało wykładu Anety Lech – doradcy podatkowego.

W swoim wystąpieniu Pani Aneta skupiła się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z regulowaniem zobowiązań publicznoprawnych (mikrorachunek podatkowy, zobowiązania podatkowe regulowane za pomocą mikrorachunku) oraz cywilnoprawnych (biała lista podatników VAT, split payment obowiązkowy i dobrowolny). Poruszyła także kwestie związane z ulgą na złe długi i konsekwencji na gruncie VAT oraz podatków dochodowych.

Kolejny odczyt odbędzie się 11 marca, a w roli głównej - podatek CIT. Zapraszamy członków O/O w Warszawie SKwP!

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci#sigProId8917920fd0

honkoa

 

Gościem red. Anny Wojdy w  programie „Rzecz o – Rzecz o prawie” realizowanym przez Rzeczpospolita TV był 30 stycznia 2020 roku dr hab. prof. US Stanisław Hońko – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Punktem wyjścia rozmowy były wyniki przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce raportu – „Autoportret księgowego”, z którego wynika, że kluczowe kompetencje księgowych to dzisiaj wiedza merytoryczna i zdolność jej aktualizowania, umiejętność adaptacji do nowych warunków i pracy pod presją czasu, postawa etyczna oraz… umiejętność czytania w myślach.

Pytany o to jak przedsiębiorcy oceniają księgowych dr hab. prof. US Stanisław Hońko przytoczył wyniki badań raportu SKwP „Księgowi oczami przedsiębiorców”, w którym księgowy jawi się przede wszystkim jako zaufany doradca biznesu i strażnik finansów.

W trakcie rozmowy poruszono zagadnienia związane z certyfikacją zawodu księgowego i rozwiązaniami jakie należałoby wprowadzić aby zapewnić dobrą jakość usług prowadzonych przez biura rachunkowe, a także wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zawodzie księgowego.

Odnosząc się do ciągłych zmian w przepisach, wprowadzania nowych rozwiązań, takich jak biała lista podatników czy split payment i trudności jakie nowe przepisy nastręczają zarówno księgowym, jak i przedsiębiorcom, a więc stałego już elementu dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, dr hab. prof. US Stanisław Hońko podsumował, że „księgowy jest przewodnikiem firmy na polu minowym niejednoznacznych przepisów” i zaapelował do przedsiębiorców aby dali czas księgowym na zrozumienie nowych przepisów oraz nie szczędzili środków na szkolenia i rozwiązania technologiczne.

 

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, jako koordynator działań związanych z prowadzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), przypomina o obowiązku zgłaszania przez spółki danych beneficjenta rzeczywistego do CRBR. Właściciele spółek nie powinni czekać na ostatnią chwilę, ale jak najszybciej ustalić beneficjenta rzeczywistego, co w niektórych przypadkach może okazać się dość skomplikowane. Niedopełnienie terminowego zgłoszenia danych jest zagrożone wysoką karą pieniężną.

Więcej w piśmie IAS TUTAJ oraz w artykule "CRBR - nowe wyzwania dla spółek" TUTAJ.

zamkniecieroku2019

Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie finansowe za rok 2019?

Zamknięcie roku 2019

ZAMÓW już dziś!  https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2019
 

W 25. wydaniu przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) szczegółowo omawiamy tematykę:
·        wyceny aktywów i pasywów,
·        zamknięcia ksiąg rachunkowych,
·        elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym jego podpisywania i przekazywania),
·        sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
·        sprawozdania z działalności,
·        długotrwałych usług niezakończonych na dzień bilansowy,
·        kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
·        ustalania podatku odroczonego,
·        ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej i od przychodu z nieruchomości.

Ponadto książka zawiera wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT od rozliczenia za grudzień 2019 do ostatecznego rozliczenia podatków za 2019.

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line.

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Mariusz Sobkowiak, Aleksander Woźniak

17 stycznia 2020 roku w Oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce doszło do spotkania władz Oddziału z nauczycielami kształcącymi na kierunkach technik ekonomista i technik rachunkowości. Hasło przyświecające temu spotkaniu – „Edukacja ekonomiczna w szkole, a potrzeby pracodawców”.

Głównym celem przyświecającym idei zorganizowania takiego spotkania było zwrócenie uwagi na to jak dużą rolę odgrywają i odgrywać powinni nauczyciele we wspieraniu uczniów w drodze na rynek pracy. To także okazja do nawiązania bliższej współpracy, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy Stowarzyszeniem, skupiającym w swoich szeregach potencjalnych pracodawców, a osobami odpowiedzialnymi za kształcenie przyszłych pracowników. W spotkaniu udział wzięli więc przede wszystkim nauczyciele na co dzień uczący przedmiotów zawodowych w obrębie zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości oraz przedmiotów z nimi powiązanych, a także dyrektorów szkół kształcących w zawodach ekonomicznych z terenu Warszawy i okolic, Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka i Siedlec.

Cele spotkania były spójne z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców, jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://skp-ow.pl/aktualnosci#sigProIdd5a865d758
Stowarzyszenie w swojej działalności największy nacisk kładzie na kształcenie zawodowe, zarówno swoich członków jak i uczestników szkoleń oraz kursów, przekazując im zawsze bieżące informacje o zmianach w przepisach czy zmianach w podatkach. Nauczyciele, którzy przybyli na spotkanie także dostali garść takich informacji. Wykład nt. „Księgowy w obliczu systemów informatycznych oraz kontroli skarbowych” poprowadziła Agnieszka Gajewska – biegły rewident, Wiceprezes Zarządu O/O w Warszawie SKwP. W swojej prezentacji skupiła się na systemach IT do prowadzenia ksiąg rachunkowych – jakie były kiedyś, jakie są dziś i jakie będą w przyszłości, robotach coraz częściej wykorzystywanych w księgowości i wpływie jaki wywierają
na pracę księgowego oraz sprawozdaniach finansowych sporządzanych w formacie XML. Poruszyła także zagadnienia związane z procesami biznesowymi zachodzącymi w jednostkach gospodarczych i ich związku z systemami informatycznymi.

Kolejny wykład poprowadziła Aneta Lech – doradca podatkowy, członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Warszawie SKwP skupiając swoją uwagę wokół cyfryzacji jako nowego wyzwania
w podatkach. Pani Aneta przybliżyła zebranym takie zagadnienia jak m.in. pliki JPK, JPK_VAT i JPK_VDEK, elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe czy Twój e-PIT. Opowiedziała o budzącej wciąż duże zainteresowanie i wątpliwości białej liście podatników, kasach fiskalnych on-line oraz schematach podatkowych MDR.

Z chęci wyjścia naprzeciw potrzebom nauczycieli kształcących potencjalnych przyszłych księgowych zrodził się w Oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia pomysł powołania nowego Klubu – Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Jeżeli pomysł spotka się z przychylnością grona pedagogicznego to Klub pozwoli jego członkom na nawiązanie współpracy z osobami, które na co dzień zajmują się rachunkowością, prawem podatkowym, płacami i kadrami, wymianę doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości, poznanie trendów i potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów związanych z rachunkowością.

Back to top