2017-09-12

Konferencja konsultacyjna zorganizowana przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) we współpracy z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) odbyła się 12 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów. Spotkanie otworzyła Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF , następnie głos zabrała Ewa Sowińska – wiceprezes PIBR. W imieniu Stowarzyszenia uczestników przywitała dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli EFRAG i IASB z opiniami  polskiego KSR oraz  praktyków, dotyczącymi opracowanego przez IASB dokumentu ws. ujawnień informacji. Dokument ten oraz jego główne założenia przedstawiła Rachel Knubley (IASB), która podkreśliła m.in., że opracowanie zasad dotyczących ujawniania informacji w MSSF rozpoczęto 5 lat temu. Omówiła etapy prac IASB oraz jakiego rodzaju informacje pojawiają się w różnego rodzaju sprawozdaniach i jak sprawić, by służyły one lepszej komunikacji.

Andrew Watchman (przewodniczący jednej z grup eksperckich EFRAG) zaprezentował uwagi, jakie EFRAG zgłosiła do projektu IASB, kładąc nacisk m.in. na tendencję rozrastania się sprawozdań i raportów finansowych. EFRAG ma na celu wyeliminowanie nadmiernej ilości informacji i dlatego za priorytetowe uważa opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie ujawnień i usunięcie nadmiernych wymogów.

Nieoficjalne stanowisko polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości zaprezentował dr hab. Radosław Ignatowski. Zastrzegł, że jego uwagi nie są wyczerpujące i nie odnoszą się do wszystkich pytań postawionych przez IASB.

Z odpowiedzi na pytania, zadane na zakończenie przez moderującego konferencję Tomasza Koniecznego (KSR) uczestnikom reprezentującym praktyków księgowych, biegłych rewidentów, regulatorów i  sporządzających sprawozdania, wynika, iż w Polsce preferowane jest podejście konkretnie wskazujące, jakie informacje i gdzie należy ujawniać oraz wyraźne wskazanie, czy dana informacja powinna  być ujawniona czy też nie.

Back to top