fbpx

zamkniecieroku2019

Jak sporządzić prawidłowe sprawozdanie finansowe za rok 2019?

Zamknięcie roku 2019

ZAMÓW już dziś!  https://rachunkowosc.com.pl/zamkniecie_roku_2019
 

W 25. wydaniu przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) szczegółowo omawiamy tematykę:
·        wyceny aktywów i pasywów,
·        zamknięcia ksiąg rachunkowych,
·        elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym jego podpisywania i przekazywania),
·        sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
·        sprawozdania z działalności,
·        długotrwałych usług niezakończonych na dzień bilansowy,
·        kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
·        ustalania podatku odroczonego,
·        ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej i od przychodu z nieruchomości.

Ponadto książka zawiera wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT od rozliczenia za grudzień 2019 do ostatecznego rozliczenia podatków za 2019.

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line.

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Mariusz Sobkowiak, Aleksander Woźniak

Back to top