2017-09-12

Konferencja konsultacyjna zorganizowana przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) we współpracy z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) oraz Polską Izbą Biegłych Rewidentów (PIBR) odbyła się 12 września 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów. Spotkanie otworzyła Joanna Dadacz – dyrektor Departamentu Rachunkowości w MF , następnie głos zabrała Ewa Sowińska – wiceprezes PIBR. W imieniu Stowarzyszenia uczestników przywitała dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

Celem konferencji było zapoznanie przedstawicieli EFRAG i IASB z opiniami  polskiego KSR oraz  praktyków, dotyczącymi opracowanego przez IASB dokumentu ws. ujawnień informacji. Dokument ten oraz jego główne założenia przedstawiła Rachel Knubley (IASB), która podkreśliła m.in., że opracowanie zasad dotyczących ujawniania informacji w MSSF rozpoczęto 5 lat temu. Omówiła etapy prac IASB oraz jakiego rodzaju informacje pojawiają się w różnego rodzaju sprawozdaniach i jak sprawić, by służyły one lepszej komunikacji.

Andrew Watchman (przewodniczący jednej z grup eksperckich EFRAG) zaprezentował uwagi, jakie EFRAG zgłosiła do projektu IASB, kładąc nacisk m.in. na tendencję rozrastania się sprawozdań i raportów finansowych. EFRAG ma na celu wyeliminowanie nadmiernej ilości informacji i dlatego za priorytetowe uważa opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie ujawnień i usunięcie nadmiernych wymogów.

Nieoficjalne stanowisko polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości zaprezentował dr hab. Radosław Ignatowski. Zastrzegł, że jego uwagi nie są wyczerpujące i nie odnoszą się do wszystkich pytań postawionych przez IASB.

Z odpowiedzi na pytania, zadane na zakończenie przez moderującego konferencję Tomasza Koniecznego (KSR) uczestnikom reprezentującym praktyków księgowych, biegłych rewidentów, regulatorów i  sporządzających sprawozdania, wynika, iż w Polsce preferowane jest podejście konkretnie wskazujące, jakie informacje i gdzie należy ujawniać oraz wyraźne wskazanie, czy dana informacja powinna  być ujawniona czy też nie.

2017-08-25

mfpiv

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ruszyła IV edycja konkursu „Mistrz Finansów Publicznych”, którego ideą jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich. Do udziału zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

2017-08-07

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest współorganizatorem bezpłatnej konferencji "Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości", która odbędzie się 3 października 2017 r. w Warszawie. Pozostali organizatorzy to: Ministerstwo Rozwoju, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, CSRinfo, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, ACCA Think Ahead.

Cel konferencji stanowi przedstawienie:

  • zakresu przedmiotowego raportowania niefinansowego oraz metod jego ustalania, 
  • wiodących zagranicznych i krajowych standardów raportowania,
  • obowiązków ustawowych i praktyki audytu sprawozdań niefinansowych.

Konferencję patronatem honorowym objęli: Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Związek Banków Polskich.

Zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w konferencji na  www.konferencja03102017.csrinfo.org
Rejestracja rozpocznie się 4 września 2017 r. - liczba miejsc jest ograniczona

2017-08-07

Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce objęło patronatem konferencję "Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości", organizowaną 6 października 2017 r. w Warszawie przez Katedrę Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej z okazji 25-lecia Katedry.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w niej - konferencja jest bezpłatna.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej  - pobierz

Back to top