logo110

2017-02-20

II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości"

W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Organizacje te, chociaż ulegały ewolucji wraz ze zmianą potrzeb otoczenia gospodarczego i społecznego, zawsze realizowały pożyteczne funkcje i służyły dobru powszechnemu. Wniosły olbrzymi wkład w rozwój wiedzy zawodowej, czego dowodem jest fakt, że polska rachunkowość, w tym jej praktyka, nadążała za światowym postępem w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, będąc kontynuatorem idei organizacji działających od 1907 roku, jest najstarszą i największą organizacją zawodową księgowych i finansistów na ziemiach polskich. Zrzesza ponad 21 tys. członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i ponad 2 tys. członków wspierających (podmioty gospodarcze). Ustawicznie troszczy się o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, broni praw i godności swoich członków, krzewi poczucie wspólnoty zawodowej, jak również popularyzuje rangę oraz znaczenie zawodu księgowego i finansisty. Stowarzyszenie wniosło istotny wkład w tworzenie w Polsce zawodu dyplomowanego biegłego księgowego i biegłego rewidenta.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako kontynuator tradycji, ma obowiązek kultywowania pamięci o ludziach związanych z ruchem zawodowym księgowych na ziemiach polskich, ich pracy organizacyjnej i edukacyjnej wykonywanej dla dobra zawodu przez 110 lat, w tym w okresach bardzo trudnych. Ma również powinność kontynuowania działalności służącej rozwojowi zawodu księgowego poprzez kształtowanie wiedzy, umiejętności i postaw etycznych osób związanych profesjonalnie z rachunkowością, a także promowania jego rangi i znaczenia w gospodarce.

W związku ze 110-leciem organizacji księgowych na ziemiach polskich Stowarzyszenie podjęło wiele inicjatyw, aby nadać temu wydarzeniu godny, ale użyteczny charakter. W 2017 r. zaplanowano szereg regionalnych konferencji zawodowych i naukowych, organizowanych wspólnie przez uczelnie i oddziały okręgowe Stowarzyszenia, wpisujących się w jedną z najważniejszych misji naszej organizacji, którą jest ustawiczne szerzenie wiedzy ekonomicznej i finansowej w społeczeństwie.

110 rocznica ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich znajdzie również odzwierciedlenie w tematyce Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości, organizowanego w 2017 r. przez Uniwersytet Ekonomicznyw Poznaniu, nad którym, jak co roku, Stowarzyszenie obejmie patronat.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości, w którym udział wezmą zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, działacze Stowarzyszenia, księgowi, biegli rewidenci oraz goście z zagranicy. Celem kongresu jest kompleksowe spojrzenie na dokonania nauki i praktyki rachunkowości, na wykonywanie zawodu księgowego w Polsce, ukazanie osiągnięć, działalności organizacyjnej i aktywności społecznej księgowych oraz wskazanie obszarów wymagających dalszego doskonalenia.

W I Kongresie Polskiej Rachunkowości, zorganizowanym w 2007 r., z okazji Jubileuszu 100-lecia działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich, uczestniczyło ponad 600 księgowych i zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz państwowych oraz szefowie organizacji międzynarodowych, zrzeszających księgowych lub działających na ich rzecz.

więcej na www.skwp.pl

2017-02-06

koferencja

Konferencja została zorganizowana przy współudziale Ministerstwa Finansów. Uroczystego otwarcia dokonał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Konferencji przewodniczy i moderuje dyskusję Ewa Komorowska – biegły rewident, wykładowca w SKwP, autorka publikacji z podatków. Ekspertami z Ministerstwa Finansów są: Przemysław Krawczyk – dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych MF, Krystyna Morkowska – inspektor kontroli skarbowej Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Danuta Brzozowska – analityk Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Jarosław Oleśniewicz – inspektor kontroli skarbowej MF. Udział w panelu biorą również: Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego; wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, autor publikacji z prawa podatkowego oraz Jadwiga Wojtas – dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova365, Soneta sp. z o.o.; od ponad 20 lat nieprzerwanie związana z branżą IT. W konferencji od początku aktywny udział brali uczestnicy, zadając z sali pytania ekspertom.

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie   O wprowadzaniu jednolitych plików kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”, zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami „wzorowo” radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.


Artykuł PAP - zobacz

 

 2017-01-27

 prezes

W piątek 27 stycznia 2017 r. w programie #RZECZoPRAWIE gościem był Prezes Jerzy Koniecki.

Księgowy - prawa ręka prezesa?

Zapraszamy do obejrzenia programu

2017-01-19

2

W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Anna Zalewska - minister edukacji narodowej oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Badań Edukacyjnych, Rady Interesariuszy oraz partnerów społecznych działających przy tworzeniu ZSK. Paneliści dyskutowali o przyczynach zaangażowania się w tworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, korzyściach wynikających z ZSK i największych wyzwaniach związanych z ich osiągnięciem. Poruszono zagadnienie włączania do systemu kolejnych środowisk, a w praktyce włączanie kolejnych kwalifikacji, instytucji certyfikujących, zapewniających jakość i wydających certyfikaty. Spotkanie było okazją do podsumowania roku funkcjonowania systemu, doświadczeń związanych z półroczną działalnością Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, a także umożliwiło omówienie kierunków rozwoju ZSK i ZRK.

 2016-12-20

 s DSC 0495  Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).

Back to top