KOMISJA DS. SZKOLEŃ I WYDAWNICTW

Działając na podstawie art. 36 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 roku powołał Komisję ds. Szkoleń i Wydawnictw w składzie:

 1. Pani Ewa Komorowska - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Agnieszka Gajewska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Monika Chodoń - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Joanna Dębska,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pan Zbigniew Grzesikiewicz,
 7. Pani Beata Molenda – Zaleska,
 8. Pani Krystyna Raczyńska – Styczek,
 9. Pani Ewa Skórzewska,
 10. Pani Małgorzata Trentowska. 

Do zadań Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw należy:

 • inicjowanie nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego realizowanego w ramach placówek kształcenia ustawicznego,
 • opiniowanie wytycznych do programów nauczania oraz przedstawianie wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
 • opiniowanie kandydatów na osoby sprawujące nadzór wewnętrzny przedstawianych przez dyrektora placówki oraz przedstawianie wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
 • ocena organizowanych szkoleń na podstawie wyników przeprowadzonego nadzoru wewnętrznego,
 • opiniowanie regulaminów i instrukcji zatwierdzanych przez Prezydium Zarządu dotyczących działalności placówek kształcenia ustawicznego,  
 • ocena wydawnictw przekazywanych uczestnikom organizowanych kursów,
 • propagowanie tytułów ustanowionych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce spełniających kryteria zawodowego księgowego według standardów IFAC oraz intensyfikacja działalności edukacyjnej na rzecz rozwoju tych grup zawodowych,
 • inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców.

Back to top