Zapraszamy 7 marca 2022 roku o godz. 16:30 na bezpłatny odczyt organizowany przez nasz Oddział nt.: „Wsparcie przy zatrudnianiu osób z Ukrainy”, który poprowadzi Pani Elżbieta Stepaniuk – specjalista ds. kadr i płac. Odczyt odbędzie się w formie online przy wykorzystaniu MS Teams.

Wydarzenie ma charakter otwarty – każda zainteresowana osoba może wziąć w nim udział.

 Link do odczytu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNiNzg5NjItYjc2OS00YjhkLWI3MTYtZTQ0ZGMzNTdiOTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a149d2a-c56b-4954-a796-387121af3a8f%22%2c%22Oid%22%3a%22e60ade43-cd95-4df9-97bc-bbb566a2cc99%22%7d

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 781 241 784, +48 885 305 645.

Pozostałe aktualności

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119