1907

W dniu 9 czerwca powołano do życia stowarzyszenie pod nazwą „Związek Buchalterów w Warszawie” obejmujące swym zasięgiem Królestwo Polskie.

1926

Uchwalono statut zmieniający nazwę stowarzyszenia „Związek Buchalterów w Warszawie” na „Związek Księgowych w Polsce”.

1939 - 1944

Mimo wydanego przez Władze okupacyjne zakazu działalności wszelkich stowarzyszeń, Związek Księgowych w Polsce nie podporządkował się temu rozporządzeniu, chociaż ograniczył zasięg swej działalności do terenu warszawskiego.

1944

Dnia 4 sierpnia odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Oddziału Lubelskiego Związku Księgowych w Polsce. Jego działacze w dniu 11 listopada 1944 r. postanowili, że Oddział będzie pełnił rolę Centrali Związku Księgowych w Polsce do czasu wyzwolenia stolicy i dalszych terenów.

1946

W dniu 30 lipca zarejestrowano na mocy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy – „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce”.

1958

W dniu 18 maja odbył się I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1959

Powołanie Centralnego Ośrodka Szkolenia Zaocznego. Powołanie instytucji
dyplomowanych biegłych księgowych (uchwała nr 187 Rady Ministrów
z dnia12.05.1959 r.)

1967

Powołanie przez Zarząd Główny SKwP Usługowego Zakładu Rachunkowości
w Poznaniu.

1969

Wydawane od 1952 r. czasopismo „Rachunkowość” staje się organem prasowym
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

1989

W dniu 12 maja Krajowa Rada Dyplomowanych Biegłych Księgowych, powołana
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, została przyjęta do Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC).

1996

Przystąpienie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do Europejskiej Federacji
Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA).

1998

Posiedzenie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC)
w Warszawie, zorganizowane przez SKwP.

1998

Powołanie Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu.

1999

Wydanie pierwszego autoryzowanego przekładu Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości (MSR) na mocy umowy licencyjnej z Radà Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (IASB).

2004

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podpisało porozumienie o współpracy z brytyjskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA).

2005

Włączenie przetłumaczonych przez SKwP standardów MSR/MSSF do Dziennika
Urzędowego UE.

2006

SKwP inicjatorem powołania „Stowarzyszenia XBRL Polska". Dzięki staraniom SKwP 12 stycznia 2006 r. „Stowarzyszenie XBRL Polska" zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.
Ukazał się pierwszy numer środowiskowego pisma „Świat Księgowych", wydawanego przez Zarząd Główny SKwP.

2007

Z okazji jubileuszu stulecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich odbył się Kongres Polskiej Rachunkowości.
SKwP było inicjatorem i współorganizatorem posiedzenia szefów organizacji członkowskich IFAC.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości i stało się jego pierwszym sygnatariuszem.

2008

Ruszyła pierwsza edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

2009

Zarząd Główny SKwP wprowadził tytuł „dyplomowany księgowy" i certyfikację zawodu księgowego.
SKwP zostało jednym z beneficjentów projektu w rachunkowości i rewizji finansowej „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości  finansowej i audytu w sektorze prywatnym" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Przedstawiciel SKwP został członkiem Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.
Przedstawiciel SKwP wszedł do Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

2010

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ustanowiło 9 czerwca Dniem Księgowego na wniosek członka Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Rafała Wawrowskiego. W tym roku po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto.
Przeprowadzono pierwszy egzamin na dyplomowanego księgowego i wręczono pierwsze certyfikaty dyplomowanego księgowego.

2011

Odbył się jubileuszowy XX Krajowy Zjazd Delegatów SKwP.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119