Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kadencji 2023–2026:

dr hab. Stanisław Hońko, prof. US 
prezes

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes SKwP Oddziału Okręgowego w Szczecinie, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów, członek Komitetu Standardów Rachunkowość, autor ponad 300 publikacji, doradca podatkowy.

dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ
wiceprezes

dr Paweł Zieniuk
wiceprezes
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, profesor Politechniki Bydgoskiej im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, członek Zarządu Głównego SKwP, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Bydgoszczy, wieloletni wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków, ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości, autor ponad 200 publikacji adresowanych do środowiska naukowego, jak i do praktyków. Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Krakowie, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wiceprezes zarządu biura rachunkowego Hexo Sp. z o.o., przewodniczący Komisji Rewizyjnej fundacji Panteon Narodowy, autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Leszek Lewandowicz
sekretarz

Ewa Komorowska
skarbnik

Doradca podatkowy ściśle związany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, wykładowca prawa podatkowego w SKwP, od kilku kadencji pełni funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu oraz drugą kadencję – sekretarza Zarządu Głównego SKwP, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, a także Podyplomowych Studiów Rachunkowości Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP, członek Zarządu SKwP Oddziału Okręgowego w Warszawie, skarbnik Zarządu Głównego SKwP, wykładowca.

 

Członkowie Zarządu Głównego w kadencji 2023–2026:

 • Agnieszka Gajewska – członek,
 • prof. dr hab. Waldemar Gos – członek,
 • dr Krzysztof Jonas – członek,
 • prof. dr hab. Aldona Kamela–Sowińska – członek,
 • dr Małgorzata Kamieniecka – członek,
 • Jerzy Koniecki – członek,
 • Ewa Stopczyńska – członek,
 • dr Małgorzata Szulc – członek,
 • Małgorzata Sokół–Kreczko – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Białymstoku,
 • Sabina Urbańska – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku–Białej,
 • Zdzisława Wołek – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Częstochowie,
 • Dorota Kania – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Gdańsku,
 • Łukasz Drewniak – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Gorzowie Wlkp.,
 • Henryk Herman – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach,
 • Agnieszka Pasek–Wujek – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Kielcach,
 • dr Anna Paszkiewicz – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Koszalinie,
 • dr Łukasz Górka – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie,
 • Marcin Wyrzykowski – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Legnicy,
 • Stefan Czerwiński – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Lublinie,
 • Bożena Wilk – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi,
 • Alina Gumkowska – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie,
 • Sebastian Kuś – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu,
 • Grzegorz Bosy – prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • Sławomir Szlachetka – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Radomiu,
 • Andrzej Karpiak – prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie,
 • Ewa Żegaczewska – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Suwałkach,
 • Janusz Pietrzykowski – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Toruniu,
 • Katarzyna Tomala – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie,
 • Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego we Włocławku,
 • prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu,
 • Barbara Rosińska – prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze.

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami.
 2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.
 3. Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego.
 4. Nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych.
 7. Powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania.
 8. Powoływanie stałych komisji i rad.
 9. Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania - niezgodnego z prawem lub statutem do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia.
 10. Tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego.
 11. Ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu.
 13. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty.
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
 15. Podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego.
Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego.
Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119