Zgodnie z programem działania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na lata 2007 – 2010 przyjętym przez XIX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Główny podjął pracę nad stworzeniem systemu certyfikacji zawodu księgowego. W pracach nad tym systemem brali udział przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów oraz członkowie władz naszego Stowarzyszenia. Oddział Okręgowy w Warszawie w tych pracach reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu ds. Szkolenia Panią Agnieszkę Cichą (do lipca 2008 roku) oraz Prezesa Zarządu Pana Jerzego Konieckiego (w okresie wrzesień 2008 roku – lipiec 2009 roku). Dotychczasowe prace prowadzone przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce można podzielić na dwa etapy:

 • etap pierwszy zmierzał do stworzenia dokumentów określających zasady certyfikacji zawodu księgowego zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych, której Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest członkiem zwyczajnym od 1989 roku,
 • etap drugi polegający na wdrożeniu certyfikacji zawodu we wszystkich jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia oraz doskonalenia wprowadzonych w 2009 roku dokumentów dotyczących certyfikacji.

Dokumenty wprowadzające certyfikację zawodu księgowego zostały przyjęte przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podczas posiedzenia w dniu 20 lipca 2009 roku (uchwały od nr 732/110/2009 do nr 732/112/2009).

Zgodnie z uchwałą nr 732/111/2009 przez certyfikację zawodu księgowego rozumie się poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością. Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji w obrębie zawodu :

 • stopień I - księgowy
 • stopień II - specjalista do spraw rachunkowości
 • stopień III - główny księgowy
 • stopień IV - dyplomowany księgowy.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia, następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne, działające w jednostkach organizacyjnych, będących organizatorami kursów podstaw rachunkowości, dla samodzielnych księgowych (bilansistów) oraz dla kandydatów na głównych księgowych.

Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Zgodnie z przyjętymi zasadami tytuł zawodowy dyplomowany księgowy może uzyskać osoba, która:

 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • złożyła przyrzeczenie.

Egzamin na dyplomowanego księgowego przeprowadza Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.

W ramach systemu certyfikacji zawodu księgowego powołana została przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Rada Pracodawców, która spełnia funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. Rada ta realizuje swoje funkcje w szczególności przez:

 • opiniowanie założeń organizacyjno-programowych dla poszczególnych stopni kwalifikacyjnych certyfikacji zawodu księgowego,
 • opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 • inspirowanie nowych kierunków kształcenia księgowych,
 • bieżącą współpracę w zakresie promocji i podnoszenia rangi dyplomowanego księgowego.


WWW.DK.SKWP.PL

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119