Proszę o przyjęcie mnie na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przepisy Statutu i Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

I. Dane kandydata

Dane podstawowe1

Tytuły zawodowe
Posiadam
Adres zamieszkania

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania)

Dane dodatkowe - fakultatywnie2

zatrudnienie w zawodzie – data pierwszej umowy
nazwa i data nadania

1 Dane obligatoryjne

2 Dane zbierane w celu rozeznania struktury członkostwa w SKwP oraz sprawozdawczości wynikającej z przynależności do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

II. Deklaracje i oświadczenia kandydata

Deklarowany sposób komunikowania się:

Deklarowana roczna składka członkowska wpłacana na rzecz Stowarzyszenia oraz wpisowego w wysokości 30 zł. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że składka ta może ulec podwyższeniu na zasadach określonych w statucie.

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Biura Zarządu Oddziału Okręgowego o zmianach danych podanych w niniejszej deklaracji.

Formularz chroniony przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności, Warunki użytkowania.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119