Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Organizacja ta posiada ponad 110-letnią historię, działając na ziemiach polskich od 1907 r., a na obszarze Mazowsza od ponad 60 lat w formie Oddziału Okręgowego w Warszawie. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie i jednoczenie osób zajmujących się zawodowo rachunkowością lub pokrewnymi dziedzinami, czyli przede wszystkim księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, audytorów, naukowców i innych osób zainteresowanych finansami. Stowarzyszenie daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego oraz poszerzania wiedzy poprzez organizowane profesjonalne szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje itp. Działalność szkoleniowa SKwP opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawa, profesjonalnych standardach edukacyjnych oraz dobrej praktyce i etyce zawodowej.
Ponadto organizacja ta stawia sobie za cel krzewienie poczucia wspólnoty i godności zawodowej, obronę praw i interesów swoich członków oraz popularyzowanie zawodu księgowego i zawodów pokrewnych poprzez uwypuklanie znaczenia i roli tych zawodów we współczesnym obrocie gospodarczym. Stowarzyszenie, zrzeszając osoby zajmujące się zawodowo i naukowo rachunkowością i finansami, wspiera swymi działaniami rozwój teorii i praktyki rachunkowości, promując przy tym etyczne normy postępowania.

Działalność Stowarzyszenia jest silnie ukierunkowana na współpracę z państwowymi i samorządowymi organami, samorządami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie rozwoju i popularyzowania rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych. Ponadto SKwP intensywnie współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, dążąc do rozwijania i udoskonalania praktyki wykonywania zawodu księgowego i zawodów pokrewnych. Warto w tym miejscu zauważyć, że SKwP jest jedną z dwóch polskich organizacji będących pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) z siedzibą w Nowym Jorku. IFAC jest pozarządową organizacją o charakterze non-profit, skupiającą 156 organizacji zawodowych księgowych ze 114 krajów świata. Jej działania koncentrują się na inicjowaniu, koordynowaniu i kierowaniu wydawaniem międzynarodowych oświadczeń i wytycznych z dziedziny rewizji finansowej, etyki i edukacji, przeznaczonych przede wszystkim dla księgowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie z wytycznymi IFAC, wprowadziło system certyfikacji zawodu księgowego, oferując możliwość uzyskiwania tytułów zawodowych.

Z historii Stowarzyszenia Księgowych w Polsce:

 • 9 czerwca 1907 roku - powstanie „Związku Buchalterów” w Warszawie
 • 1925 rok – powołanie Oddziału Warszawskiego Związku Buchalterów
 • 1926 rok – zamiana nazwy organizacji na Związek Księgowych w Polsce
 • 5 – 6 czerwca 1927 roku – Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Księgowych
 • wrzesień 1939 roku – zakaz działalności stowarzyszeń wprowadzony przez najeźdźców hitlerowskich
 • 1945 rok – reaktywowanie Oddziału Warszawskiego Związku Księgowych w Polsce
 • 1946 rok – likwidacja Związku Księgowych w Polsce oraz rejestracja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • 1947 rok – likwidacja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przez ówczesne władze
 • 4 marca 1957 roku – ponowna rejestracja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • 26 kwietnia 1957 roku – reaktywacja Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia, podjęcie działalności szkoleniowej
 • 1967 rok – przeniesienie Oddziału w Warszawie SKwP do nowego lokalu  przy ulicy  Zgoda 13
 • 1967 – powołanie Oddziału Terenowego w Płocku
 • 1968 rok – powołanie Oddziału Terenowego w Siedlcach
 • 1969 rok – powołanie Oddziału Terenowego w Ciechanowie
 • 1971 rok – powołanie Oddziału Terenowego w Ostrołęce
 • 1998 rok – przeniesienie Oddziału w Warszawie SKwP do nowego lokalu przy ulicy  Płockiej 17 lok. 25
 • 2014 rok - zakup i uruchomienie nowego lokalu w Warszawie przy ul. Płockiej 17 lok. 12

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119