Jubileusz 60-lecia O/O w Warszawie

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce świętuje dziś 60-lecie istnienia. Dokładnie tego dnia, tj. 26 kwietnia, 60 lat temu podczas wieczornego spotkania w auli Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w którym udział wzięło 75 członków-założycieli, rozpoczęła się historia Oddziału Warszawskiego.
Przez sześć dekad działalności, w nierzadko niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, Oddział wypełniał misję powierzoną przez założycieli – reprezentował i integrował środowisko…

Ankieta SKwP o księgowych

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY?
Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich chcemy przygotować AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód, jak również portret księgowego czyli KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW.

Rok 2017 Rokiem Księgowego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w związku z obchodzoną w Stowarzyszeniu 110 rocznicą powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, na posiedzeniu 12 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce roku 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości (5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie).

Fachowość, lojalność i etyka są poza wszelką dyskusją

W ciągu ostatniego roku Rada Pracodawców przy Zarządzie Głównym SKwP poświęciła uwagę programom edukacyjnym, zwłaszcza związanym z certyfikacją zawodu księgowego – mówi Zbigniew Żurek w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

 

Edukacja ekonomiczna w szkole XXI wieku

Uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą oraz biorąc udział w konferencjach, takich jak II Konferencja Zawodowa pn.: „Edukacja ekonomiczna w szkole XXI wieku. Uczeń w drodze na rynek pracy – problemy i rozwiązania. Rola szkoły, rola pracodawcy – czy współpraca jest możliwa?”, która odbyła się 16 marca 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie, przybliżamy nie tylko bogatą ofertę szkoleniową Stowarzyszenia, ale również staramy się zainteresować kolejne pokolenia zawodami związanymi z…

Kwalifikacje pod kontrolą

 

Zintegrowany System Kwalifikacji pozwoli pracownikom porównywać możliwe do zdobycia certyfikaty i dyplomy, i planować karierę zawodową. Pracodawcy zyskają lepszą identyfikację kompetencji ważnych dla ich działalności.

Stosowanie Jednolitych Plików Kontrolnych

Konferencja została zorganizowana przy współudziale Ministerstwa Finansów. Uroczystego otwarcia dokonał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Konferencji przewodniczy i moderuje dyskusję Ewa Komorowska – biegły rewident, wykładowca w SKwP, autorka publikacji z podatków.

Rada Pracodawców rekomenduje programy edukacyjne SKwP

"Szkolenia prowadzone według tych programów są opatrzone klauzulą „Rekomendacja Rady Pracodawców SKwP”, co oznacza, że pracodawcy potwierdzają, iż księgowy legitymujący się certyfikatem takiego kursu, posiada wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne odpowiadające zapotrzebowaniu rynku." - mówi w wywiadzie Zbigniew Żurek "Dobry księgowy".

Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości w firmie

 

W piątek 27 stycznia 2017 r. w programie #RZECZoPRAWIE gościem był Prezes Jerzy Koniecki.

Księgowy - prawa ręka prezesa?

Zapraszamy do obejrzenia programu (tutaj)

Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Organizacja ta posiada ponad 100-letnią historię, działając na ziemiach polskich od 1907 r., a na obszarze Mazowsza od ponad 50 lat w formie Oddziału Okręgowego w Warszawie. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie i jednoczenie osób zajmujących się zawodowo rachunkowością lub pokrewnymi dziedzinami, czyli przede wszystkim księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, audytorów, naukowców i innych osób zainteresowanych finansami. Stowarzyszenie daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego oraz poszerzania wiedzy poprzez organizowane profesjonalne szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje itp. Działalność szkoleniowa SKwP opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawa, profesjonalnych standardach edukacyjnych oraz dobrej praktyce i etyce zawodowej. Ponadto, organizacja ta stawia sobie za cel krzewienie poczucia wspólnoty i godności zawodowej, obronę praw i interesów swoich członków oraz popularyzowanie zawodu księgowego i zawodów pokrewnych poprzez uwypuklanie znaczenia i roli tych zawodów we współczesnym obrocie gospodarczym. Stowarzyszenie, zrzeszając osoby zajmujące się zawodowo i naukowo rachunkowością i finansami, wspiera swymi działaniami rozwój teorii i praktyki rachunkowości, promując przy tym etyczne normy postępowania.
SKP

KP banner 1

s sk 43

rip 2

of szkol 3

Back to top