Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku powołał Komisję ds. Szkoleń i Wydawnictw w składzie:

 1. Pani Ewa Komorowska - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Henryka Makowska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Dorota Nieborek - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Aldona Salamon,
 5. Pani Anna Stromecka,
 6. Pani Małgorzata Trentowska,
 7. Pani Wanda Wojas.

Do zadań Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw należy:

 • inicjowanie nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego realizowanego w ramach placówek kształcenia ustawicznego,
 • opiniowanie wytycznych do programów nauczania oraz przedstawianie wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
 • opiniowanie kandydatów na osoby sprawujące nadzór wewnętrzny przedstawianych przez dyrektora placówki oraz przedstawianie wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
 • ocena organizowanych szkoleń na podstawie wyników przeprowadzonego nadzoru wewnętrznego,
 • opiniowanie statutów, regulaminów i instrukcji dotyczących działalności placówek kształcenia ustawicznego,
 • opiniowanie standardów prac kontrolnych przeprowadzanych podczas kursów długich,
 • ocena wydawnictw przekazywanych uczestnikom organizowanych kursów,
 • inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców.
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119