Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję ds. Szkoleń i Wydawnictw w składzie:

 1. Pani Ewa Komorowska - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Małgorzata Trentowska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Dorota Nieborek - Sekretarz Komisji,
  Pani Beata Molenda-Zaleska (*)
 4. Pani Monika Chodoń,
 5. Pani Marta Czupryńska - Kociszewska,
 6. Pan Sławomir Pawłowski,
 7. Pani Krystyna Raczyńska – Styczek,
 8. Pani Aldona Salamon,
 9. Pani Wanda Wojas,
 10. Pani Katarzyna Zasiewska.

(*) W dniu 13 września 2021 roku Pani Beata Molenda-Zaleska złożyła rezygnację z funkcji sekretarza Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw. Skład komisji został uzupełniony o Panią Dorotę Nieborek, której powierzono funkcję sekretarza Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw.

Do zadań Komisji ds. Szkoleń i Wydawnictw należy:

 • inicjowanie nowych kierunków działania zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego realizowanego w ramach placówek kształcenia ustawicznego,
 • opiniowanie wytycznych do programów nauczania oraz przedstawianie wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
 • opiniowanie kandydatów na osoby sprawujące nadzór wewnętrzny przedstawianych przez dyrektora placówki oraz przedstawianie wniosków Prezydium Zarządu Oddziału o ich zatwierdzenie,
 • ocena organizowanych szkoleń na podstawie wyników przeprowadzonego nadzoru wewnętrznego,
 • opiniowanie regulaminów i instrukcji zatwierdzanych przez Prezydium Zarządu dotyczących działalności placówek kształcenia ustawicznego,
 • opiniowanie standardów prac kontrolnych przeprowadzanych podczas kursów długich,
 • ocena wydawnictw przekazywanych uczestnikom organizowanych kursów,
 • inicjowanie doskonalenia kadry wykładowców
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119