Komisja Egzaminacyjna Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 3 ust. 1  Regulaminu przeprowadzania egzaminów wewnętrznych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, dla których osobą prowadzącą jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku powołał Komisję Egzaminacyjną Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w składzie:

 • Pan Paweł Przedpełski - Przewodniczący Komisji,
 • Pani Agnieszka Cicha - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 • Pani Magdalena Liber - Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 • Pan Grzegorz Klusek - Sekretarz Komisji,
 • Pani Monika Chodoń,
 • Pani Monika Fibich,
 • Pani Jadwiga Godlewska,
 • Pani Ilona Hubner,
 • Pani Angelika Patrycja Marciniak,
 • Pani Maria Rasińska,
 • Pan Andrzej Skórzewski,
 • Pani Beata Tomaszewska.

 

Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:

 • opiniowanie standardów egzaminów,
 • recenzowanie i podejmowanie decyzji o wpisaniu do bazy zadań egzaminacyjnych i wzorców prawidłowych odpowiedzi oraz ich oceny,
 • nadzorowanie przeprowadzania egzaminów w ośrodkach szkoleniowych Oddziału,
 • rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminu,
 • powoływanie i odwoływanie egzaminatorów oraz prowadzenie ich listy,
 • rozpatrywanie odwołań dotyczących nieprawidłowości w procedurze przeprowadzania egzaminów,
 • wnioskowanie do Prezydium i Zarządu Oddziału o zmianę przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów

 

Cena egzaminu poprawkowego (każdy termin) - 220,00 zł - (Uchwała nr 240/2022 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia opłaty za egzaminy wewnętrzne przeprowadzane w terminach poprawkowych)

Dodatkowe opłaty (Uchwała nr 241/2022 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia dodatkowych opłat ...):

 • za wydanie duplikatu wszystkich rodzajów zaświadczeń i certyfikatów - 120,00 zł za jedno zaświadczenie lub certyfikat,
 • za wydanie zaświadczenia o ocenie z egzaminu - 90,00 zł za jedno zaświadczenie,
 • za wydanie wszystkich rodzajów zaświadczeń i certyfikatów w języku obcym - 200,00 zł za jedno zaświadczenie lub certyfikat.

Opłata za wysyłkę zaświadczeń i certyfikatów listem poleconym - 20 zł za każdorazową wysyłkę zaświadczeń i certyfikatów (Uchwała nr 238/2022 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia opłaty za wysyłkę zaświadczeń i certyfikatów)

Sprawy dotyczące egzaminów prosimy kierować na adres:

egzaminy@skp-ow.com.pl 


Zaświadczenia i certyfikaty mogą zostać wysłane do uczestnika po terminie jego odbioru pod warunkiem złożenia przez niego stosownego oświadczenia. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej w zakładce Komisja Egzaminacyjna oraz w panelu uczestnika. Wypełnione i podpisane oświadczenia należy wysyłać na adres mailowy odbiorzaswiadczen@skp-ow.com.pl, pocztą tradycyjną na adres Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25 lub złożyć osobiście w sekretariacie placówki kształcenia ustawicznego.

Przed przyjściem na dyżur należy zapisać się w sekretariacie  Działu Szkolenia
– Infolinia: tel. +48 885 305 645

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119